ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [รองศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 22 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [รองศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

 

ในโอกาสมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง

[รองศาสตราจารย์]
ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป