คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 270 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในโอกาสการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหลักสูตรที่รับการประเมิน ดังนี้
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทสิทธิ์  กิตติวรากูล  
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี รองศาสตราจารย์ สุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ และอาจารย์ ดร.กนกวรรณท์  คาเดท  
 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์