คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 226 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม  ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาสาขาประถมศึกษา จำนวน 69 คน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยของนักเรียน และจัดอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ให้แก่คณะครู ในโรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง (สาขาดอยซาง) และโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี