คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรการกรอบ TQF

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 250 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรการกรอบ TQF
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF: การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แก่คณาจารย์ รวมถึงสามารถเขียน SAR ในระดับหลักสูตรได้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 4509 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่