ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 430 คน
 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การทำงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม กรณีศึกษาและผลงานเชิงประจักษ์” และ อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรฯ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “อนาคตภาพ : ภาควิชาหลักสูตรฯ สู่การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาท ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน และร่วมจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้อง 4509 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่