คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 55

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 479 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 55

          เมื่อวันที่ 20-21 และ 27-28 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 55 จัดโดย หน่วยทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
          ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ เจริญชัย อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่