คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 54

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 515 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 54
          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา สำหรับนักศึกษารหัส 54 จัดโดย หน่วยทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
          ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ เจริญชัย อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่