นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สาขาการศึกษาในโครงการกระทิงแดง U Project

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 561 คน
 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.  คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สาขาการศึกษาในโครงการกระทิงแดง U Project
          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายพลวัฒน์ ชัยชนะ นายอรรถพล ประภาสโนบล นายศุภจิต จันทรี นายธีรพงษ์ ภักดีสาร นายรัฐพงศ์ ยศยิ่งยง นายศราวุธ แสนเอิบ นางสาวธัญญ์ฐิตา วรกุลสิริศักดิ์ และนางสาวปรางค์ทิพย์ ธรรมสอน นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และอาจารย์ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาการศึกษา ในการประกวดโครงการกระทิงแดง U Project จากโครงงาน "ต้นกล้าการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่ทางนักศึกษาได้ลงพื้นที่และดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาและชุมชนบ้านแม่ตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท เงินสมทบองค์กรการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้โครงงาน "ต้นกล้าการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นักศึกษาได้ นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนได้แก่ เหมี้ยง กาแฟ และผึ้งโก๋น เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ 1.แม่ตอนบ่าเก่า คนเฒ่า ละอ่อน เล่าสู่กั๋นฟัง (ประวัติศาสตร์) 2.วิถีปื้นบ้าน สืบสานภูมิผญา (ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม)  3.ป่ารอบ ขอบฮั้วบ้านเฮา (ภูมิศาสตร์) 4.วิถีพอเพียง เลี้ยงชุมชน (เศรษฐศาสตร์)  5.ฉันยิ้ม จากข้างใน ฉันภูมิใจ จากสองมือ (การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน) เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากทรัพยากรในชุมชนและสามารถความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคต ด้วยรากฐานแห่งภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน