ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 584 คน
 ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ นำถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีโพธิ์ทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป