สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 380 คน
 สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาหัวข้อวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษาฯ ได้รับความรู้และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหัวข้อวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหัวข้อและทำโครงร่างการวิจัยทางอาชีวศึกษา  

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยาการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การเตรียมตัวศึกษาข้อมูลวิจัยเพื่อการวิเคราะห์” รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน ประธานกรรมการหลักสูตรอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เป็นวิทยาการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษาฯ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมลานนา ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่