คณะศึกษาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 295 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (Turnitin) สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นายนรินทร์ ทะดวงสอน หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ และ นางสาวกฤษณา ใจสุ พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4311 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่