คณะศึกษาศาสตร์ มช. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สกศ. ในโอกาสในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 231 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สกศ. ในโอกาสในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ
         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข รองหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา พื้นที่ดำเนินการที่ 11 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นางสาวอุษา ชูชาติ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ห้องประชุม 4509 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการคัดเลือกผลงานวิจัยทางการศึกษา ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในพื้นที่ และสนองตอบนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นำไปเผยแพร่ในโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา Education Research Application (Re-ED) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ OEC e-Library และวารสารวิจัยการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ การเรียนรู้ต่อสาธารณชนและประเทศชาติต่อไป