คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดบรรยายความรู้ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 264 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดบรรยายความรู้ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาแกน ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายความรู้ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ มีการอภิปรายความรู้วิชาแกนตาม มคอ.3 และ มคอ.5 (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) โดย อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิตย์ เจริญชัย และอาจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาแกนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาวิชาชีพครู สอดคล้องกับความต้องการของครูยุคใหม่และมาตรฐานวิชาชีพครูอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนวิชาแกนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนที่ผ่านมา ตลอดจนได้แนวทางในการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ต่อไป