คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาและบุคลากร จาก ประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 226 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาและบุคลากร จาก ประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ
ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการรอบรมหัวข้อ “Management and Administration of Primary Education ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและบุคลากร จาก  Ministry of Primary and Mass Education ประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ จำนวน 15 คน

ซึ่งได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรจากประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ ได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการการศึกษาในระดับประถมศึกษาของประเทศไทย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาระหว่างกัน