ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่สู่การทำกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 (ค่ายก้าวใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 69 คน
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่สู่การทำกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 (ค่ายก้าวใหม่)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด “โครงการเตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่สู่การทำกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 (ค่ายก้าวใหม่)” เพื่อเตรียมความพร้อมให้สมาชิกใหม่สู่การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอาสา เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ของวิชาชีพครู ปรับปรุงอาคาร สถานที่ภายในคณะศึกษาศาสตร์ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมมากขึ้น และเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางสาวอารีรัตน์ ทะนันชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานโครงการ และ อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เป็นผู้ควบคุมดูเเลกิจกรรม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่