นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ {กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 106 คน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ {กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"  เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบรั้วคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ทาสีรั้ว และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ชุมชน สังคม ประเทศ โดยเรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรมจริง ณ บริเวณรั้วโดยรอบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายสุเมธ สารศรี หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต ที่เดินทางมาให้กำลังใจนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน