ASEM Work Placement ประจำปี 2564 เพื่อฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมหรือเยอรมนี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 179 คน
ASEM Work Placement ประจำปี 2564 เพื่อฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมหรือเยอรมนี
สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ASEM Work Placement ประจำปี 2564 จำนวน 5 ทุน เพื่อฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมหรือเยอรมนี
ระยะเวลา 2 - 6 เดือน (กำหนดเดินทางใน เดือน ก.ย. 2564) ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ ป.โท ชั้นปีที่ 2
ที่มี GPA ไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า 2.50 (ป.ตรี) และ 3.00 (ป.โท) มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  และสามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการที่สนใจและจะต้องได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการดังกล่าว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนแบบเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท 

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://inter.mua.go.th หัวข้อ Announcement หัวข้อย่อย ASEM Work Placement Programme 2021
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด
1. ASEM Work Placement ประจำปี 2564 เพื่อฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมหรือเยอรมนี (download)