Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE) for Spring and Fall entries 2021-2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 207 คน
Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE) for Spring and Fall entries 2021-2022

Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564/2565 Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE)
for Spring and Fall entries 2021-2022 เพื่อศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ผู้สมัครต้องเป็น นศ. ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 – 3
หรือบัณฑิตศึกษา ที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL 500/ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า) หรือภาษาญี่ปุ่น (N4) ตามที่กำหนดประกอบการสมัคร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ฯลฯ ด้วยตนเอง 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1) http://www.gaia.oita-u.ac.jp/en/academic/tanki/iglobe/
2) http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1936
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE) (download)