หน่วยบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Meeting แก่อาจารย์คณะ และ รร.สาธิตฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 963 คน
หน่วยบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Meeting แก่อาจารย์คณะ และ รร.สาธิตฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Meeting ให้แก่อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลที่จำเป็นให้กับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ให้สามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทัลที่จำเป็นให้กับนักศึกษา โดยมีวิทยากรคือ คุณปณิธิ พันธุ์วุฒิ จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 98 คน ณ ห้องประชุม 30 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่