คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 619 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (ปฐมนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 100589) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษานำไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้นักศึกษาเป็นครูที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นครูที่สมบูรณ์แบบ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าพบพูดคุยกับอาจารย์นิเทศก์ แยกห้องตามสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษา รหัส 59 จำนวน 317 คน ร่วมกิจกรรม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่