นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 198 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 กระบวนวิชา 100191 ภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของสถานศึกษาและบริบทสถานศึกษา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2562" โดย อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี การสะท้อนประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และ การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ปัญหา และอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/15qf4rbWbri06IFmut64toyhVJDj_-6Rf?usp=sharing