นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ร่วมสะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 148 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ร่วมสะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์​ 2563  อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา ในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100498 ภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในบริบทสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา รวมถึงสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์จากการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และ สาขาวิชาศิลปศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562" โดย อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี การสะท้อนประสบการณ์การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู โดยผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และ การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1CeUBYz2FpVQatl-RsmHbt2nPrXALlISp?usp=sharing