ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 375 คน
 ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี มอบของขวัญแสดงความยินดี โดยมี ดร.วิชญา ผิวคำ อาจารย์ประจำสาขาประถมศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงจากเด็กห้องเตรียมอนุบาล และห้องเด็กเล็ก พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่ผ่านการอบรมเลี้ยงดูจากศูนย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เด็กๆ ผู้ปกครอง เข้าฐานกิจกรรมนันทนาการตามซุ้มต่างๆ ถ่ายภาพที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 34 คน ร่วมจัดมุมนันทนาการต่างๆ อีกด้วย