สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการ [ครูสังคมศึกษาเปิดโลกทัศน์ก้าวไกลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10]

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 254 คน
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการ [ครูสังคมศึกษาเปิดโลกทัศน์ก้าวไกลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10]

ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ทิพยมณฑล รองหัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและผู้อำนวยการโครงการฯ ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 - 4 รวม 145 คน นำโดย นางสาวโยสิตา กาสุข นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รหัส 59 หัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการรหัส 59 ได้จัดโครงการ “ครูสังคมศึกษาเปิดโลกทัศน์ก้าวไกลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 10” ณ โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เจ้าพระยาวิชเยนทร์  ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคนทำนาเกลือ ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้การจัดการศึกษาในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานของคุรุสภาที่เกี่ยวกับสมรรถนะครูสังคมศึกษาและให้เกิดความทันสมัย รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักศึกษาครูสังคมศึกษา สู่การหล่อหลอมให้เป็นครูสังคมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีโลกทัศน์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นครูสังคมศึกษามืออาชีพที่มีศักยภาพสูงต่อไปในอนาคต