รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรม [หลักสูตรกลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา]

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 284 คน
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรม [หลักสูตรกลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา]

[ประกาศ] คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรม

“หลักสูตรกลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา”

โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รหัสหลักสูตร 623181300 และสามารถนับชั่วโมงพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
เริ่มอบรมช่วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2563 เวลาอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง (มีเกียรติบัตรรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน) มีค่าลงทะเบียนเพียงคนละ 2,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

นำทีมวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก เบอร์โทรศัพท์ 053-944201  มือถือ 089-7006646

สำหรับรายละเอียดวันอบรมและการรับสมัคร รายละเอียดหลักสูตร และการสมัครออนไลน์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ที่กำหนดให้  หรือ Facebook: หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่