คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 792 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการจัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี 2563 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่นักศึกษาปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพตนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

------

กำหนดการรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๑๖.๐๐-๑๖.๔๕ น.

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ลงทะเบียน รับของที่ระลึกพร้อมอาหารว่างบริเวณลานเสมา
๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.

ผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ คณาจารย์ สมาคมนักศึกษาเก่าดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เดินแถวเข้างานพิธี

๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น.
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
  • พร้อมทั้งให้ข้อคิด เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่บัณฑิตใหม่
  • นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์กล่าวแสดงความยินดี
  • ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากล่าวแสดงความยินดี
  • ผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกล่าวแสดงความยินดี
  • ผู้แทนดุษฎีบัณฑิตกล่าวขอบคุณ
  • ผู้แทนมหาบัณฑิตกล่าวขอบคุณ
  • ผู้แทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณ
๑๘.๐๐-๑๘.๑๐ น. 

นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง

๑๘.๑๐-๑๘.๓๐ น.

คณาจารย์ผูกข้อมือให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต และออกจากงานพิธี

๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บริเวณลาน หน้าอาคาร ๓

----------

แนวทางการจราจรในวันงานและพื้นที่จอดรถ

เรียนเชิญผู้ปกครองและผู้ติดตามบัณฑิต พักผ่อนและรับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ห้องประชุมแจ่มจิตต์


เอกสารดาวน์โหลด
1. การจราจรและที่จอดรถผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี ๒๕๖๒
การจราจรและที่จอดรถผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตประจำปี ๒๕๖๒ (download)
2. กำหนดการ พิธีรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)