ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 323 คน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มช.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ต่อไป