ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบปะ คณะกรรมการสรรหาคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 450 คน
 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าพบปะ คณะกรรมการสรรหาคณบดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งสายปฏิบัติการ และสายวิชาการ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระถัดไป ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่