หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดโครงการ International Students Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มช. และ ม.ชิบะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 496 คน
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดโครงการ International Students Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มช. และ ม.ชิบะ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "International Students Forum" ให้กับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและกระบวนวิชาการเรียนรู้และการจัดการธุรกิจ จำนวน 27 คน และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวน 3 คน จากคณะการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้อง 6202 อาคารภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย การรับประทานอาหารกลางวันพร้อมสนทนาภาษาอังกฤษร่วมกัน การนำเสนอของวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น การออกกำลังกายกีฬามวยไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและนักศึกษาจากสาขาวิชาพลศึกษา กิจกรรมกลุ่มการระดมสมองเพื่อ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม โดย มร.เชน รอชฟอรธ์ (Mr.Shayne Rochfort) ตัวแทนกลุ่มจิตอาสาชาวต่างประเทศ จากชมรมทำความสะอาดเชียงใหม่ และส่งท้ายกิจกรรมด้วยการร้องเพลง We are the World ร่วมกัน