คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจากสมาคมการศึกษาเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 261 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจากสมาคมการศึกษาเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์เสวต ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในโอกาสนำคณะอาคันตุกะจากสมาคมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าของวิทยาลัยเอกชน  24 แห่ง จำนวน 48 คน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรการผลิตครู เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับเข้าศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ และการประเมินอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 4509 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะอาคันตุกะ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เจรจาแนวทางความร่วมมือในการเชิญอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากร และจัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการสอน ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือและการบริการทางวิชาการระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป