ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 256 คน
 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยและวิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิ ภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน” ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานการวิจัยในระดับอุดมศึกษาทั้งของคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาสถาบันต่างๆ ในการสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้นำเสนองานวิจัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยของตนเองต่อไป