คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 198 คน
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งแนะนำผู้ปกครองให้รับทราบแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา การเรียนการสอน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การกู้ยืมเงิน จากกองทุน กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รวมทั้งคัดเลือกผู้แทนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์