คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 202 คน
 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2558 เพื่อรับทราบและเสวนาร่วมกันรวมทั้งหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดทั้ง 11 ยุทธศาสตร์

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมราว 130 คน จากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการหลากหลายสาขา เพื่อผลักดันและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องภูมิรพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่