คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 106 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2567 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้คณะยังได้จัด "กิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน" เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพัฒนาความสะอาดของสถานที่ทำงาน โดยมีการประเมินผลให้คะแนนกับหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 5ส ได้สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อรับรางวัลดังนี้

  • รางวัลที่ 1 ห้องสำนักงาน 2 รร.สาธิตฯ (ระดับอนุบาลและประถม)
  • รางวัลที่ 2 ห้องหน่วยบริหารงานวิจัย
  • รางวัลที่ 3 ห้องการเงิน รร.สาธิตฯ (ระดับมัธยม)
  • รางวัลชมเชย ห้องหน่วยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • รางวัลชมเชย ห้องภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
  • รางวัลชมเชย ห้องหน่วยบริการวิชาการ