สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานฯ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 167 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานฯ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาดูงานใน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากคณาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งมาให้การบรรยายพิเศษ ตามรายละเอียดหัวข้อดังนี้

  1. หัวข้อ "การวิจัยการออกแบบกับการพัฒนานวัตกรรมของครู" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
  2. หัวข้อ "Practical Data Science menthods in Education" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิวะโซติ ศรีสุทธิยากร