สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวิจัย การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 127 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวิจัย การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

ในระหว่างวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2567  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31  ในประเด็น  “AI for Educational Research and Assessment” และร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th  International Conference on Educational Reform  (ICER 2024) ภายใต้หัวข้อ "Quality Assurance Standards for Teacher Education" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานดังนี้

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) จำนวน 6 ท่าน รายละเอียด ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข นำเสนอในหัวข้อ การใช้สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการผลิตครู กรณีศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว
  2. นางสาววิมล ปวนปันวงค์ นำเสนอในหัวข้อ การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
  3. นายสุทัศน์ ศรีแสง นำเสนอในหัวข้อ การประเมินความต้องการจำเป็นทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  4. Ms. Wenwen Lao นำเสนอในหัวข้อ Development of Competency Indicators for Higher Vocational Education Students in Thailand and China ได้รับรางวัล Best Presentation
  5. Ms. Thayleung Khamphaphongphan นำเสนอในหัวข้อ “Confirmatory Factor Analysis of Teachers'Professional Success at Teachers' Colleges, Lao People's Democratic Republic (Lao PDR)
  6. นางดวงนที พันตามน นำเสนอในหัวข้อ “Factors Affecting Creativity Innovation of Teachers in Competency - Based Curriculum:A Case Study of Pilot Schools within Chiang Mai Education Sandbox”

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยสาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ Ms. Wenwen Lao อีกครั้ง ที่ได้รับรางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยมจากงานประชุมวิชาการฯ

และพร้อมกันนี้ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ยังได้รับมอบธงเจ้าภาพ เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ในปี 2568 ต่อไปด้วย