ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 และ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 154 คน
ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 และ 2566

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 จำนวน 106 ราย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้มีผู้บริหารและอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 และ 2566 ดังนี้

ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” (ป.ม.)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย