คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม EDUMIS

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 151 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม EDUMIS

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 15 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ภูริดา เวียนทอง รองคณบดี เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม EDUMIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่