หน่วยบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณคณาจารย์และทีมวิจัยในโอกาสมอบเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ (ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 67)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 140 คน
หน่วยบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณคณาจารย์และทีมวิจัยในโอกาสมอบเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ (ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 67)

หน่วยบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณคณาจารย์และทีมวิจัยในโอกาสมอบเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา สาขาวิชา และสำนักงานคณะ โดยมีรายละเอียดการมอบเงินในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 8 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ และคณะผู้วิจัย ฯ ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท และมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำส่งเงินเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ และนำเงินสมทบงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะผู้วิจัย ฯ ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท และมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำส่งเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา และสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการวิจัย เรื่อง “กลวิธีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและการรับรู้วัฒนธรรมไทยของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” ในวงเงิน 195,600 บาท และมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำส่งเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรีนรู้ และสาขาการสอนภาษาไทย
  • อาจารย์ ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการ “The Effect of Paper Airplane STEM Activity on Students’ 4Cs and Perceptions of STEM Entrepreneurship” จำนวน 147,000 บาท  และได้มอบเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะผู้วิจัย ฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันต้นแบบสำหรับการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 (การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” งบประมาณจำนวน 999,733 บาท และมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำส่งเงินสมทบคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา และงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ

หน่วยบริหารงานวิจัยขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้