คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมนำเสนอนิทรรศการวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 111 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมนำเสนอนิทรรศการวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "การวิจัยเพื่อการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย  : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" ในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย เสริมสร้างการรับรู้ ช่วยเผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อการต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่