ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนาม MOU ผลิตหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาดนตรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 216 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนาม MOU ผลิตหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาดนตรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ธวัช  อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในผลิตหลักสูตรใหม่ "หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี" ณ สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การร่วมกันจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ ถือเป็นหลักสูตรแรกที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่บูรณาการความเชี่ยวชาญและทักษะด้านดนตรีของวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ผนวกกับความเชี่ยวชาญศาสตร์การสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างลงตัว ซึ่งจะสามารถผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูดนตรี ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ทั้งทางมิติวิชาการและมิติวิชาชีพที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางด้านดนตรีสากลและดนตรีไทยที่กว้าง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแสดง การสอน และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหรือเผยแพร่ผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น และระดับสากลต่อไป โดยมีกำหนดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จำนวน 30 คน ทั้งนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษายังจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย