คณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 683 คน
 คณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ แผนปฏิบัติการประจำปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สาขาวิชาฯ มีทักษะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีให้ครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ ห้อง 4509 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่