คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 354 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และกลุ่มงานบุคลากรสายปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx   และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีของทั้งสองคณะ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์