คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมครูจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อยพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 583 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมครูจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อยพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง (สาขาดอยซาง) และโรงเรียนบ้านยางเปา เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร ดังนั้น การสอนทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ ครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสอนที่แตกต่างจากพื้นราบ เพื่อให้รู้จักสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาที่สอง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรางคนา ฤกษ์สมบูรณ์ดี และ อาจารย์สิระ สมนาม อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์ และ อาจารย์วีณา ธนาไชยสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการจัดการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ชุดการเรียนการสอนพร้อมเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่