เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 217 คน
เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

กลับมาพบกันอีกครั้ง กับ “เปิดทำเนียบ อาจารย์ EDU”  สำหรับอาจารย์ในสัปดาห์นี้ก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส หรือเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อ อ.จ.บ. อาจารย์โบ นั่นเองค่ะ

ประวัติการศึกษา อาจารย์โบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ เคมี เกียรตินิยม) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โท-ควบเอก) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยอาจารย์โบเข้าทำงานในคณะศึกษาศาสตร์ มช. มา​เป็นเวลา 5 ปีด้วยกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนในกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์​เคมีเป็นหลัก และสอนวิชาแกนของ ป.ตรี เช่น วิชา STEM อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา​วิทยานิพนธ์​ในสาขา วิทยาศาสตร์​ศึกษา​ ของ ป.โท และ ป.เอก 

วิจัยที่อาจารย์ถนัดคือ การออกแบบบทเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการกับเทคโนโลยี​ โดยเฉพาะกับแอพพลิเคชั่น​และ Gadget ใหม่ ๆ ที่เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ และ การออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์​ต่าง ๆ โดยใช้ชุดอุปกรณ์​ต้นทุนต่ำที่สามารถหาได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับการทำ STEM ทำให้ต่อยอดในการทำวิจัยและการทำงานได้ดี ว่าแล้วเราก็ลองไปดูตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะ

ตัวอย่าง : การพัฒนาการรู้เรื่องสะเต็มของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยสื่อและกิจกรรมสะเต็มเพื่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  (The Development of STEM Literacy for Basic Education Teachers through the Learning Materials and Activities: STEM for Life, Economy and Society) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งอาจารย์โบได้เป็นถึงหัวหน้าโครงการวิจัยเลยทีเดียวค่ะ

นอกจากนี้ ยังมีวิจัย ของอาจารย์ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย เช่น The Key Provision of Teacher Preparations for STEM Education รายละเอียด : https://doi.org/10.1088/1742-6596/1340/1/012085 

ในส่วนของการผลิตตำราวิชาการ อาจารย์โบเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม อาทิ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง” สำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 และ เขียนหนังสือ ชุดวิชา 22758  สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8 และยังเป็นบรรณาธิการกิจเอกสารประกอบการอบรบโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Elementary Science Teacher Professional Development  to enhance the Reflection of  Nature of Science and Technology Learning Activity)

หนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์คือ “การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี (Technology Integrated Learning)”  หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 แบบรูปเล่มสั่งซื้อได้ทาง : https://cmu.to/ScUbc (หรือติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มช.) ​และ รูปแบบ E-book สามารถสั่งซื้อได้ทาง https://cmu.to/9lqb8  (Ookbee) ให้ผู้อ่านได้เลือกตามที่สะดวกเลยค่ะ

นอกเหนือจากงานด้านการสอน อาจารย์โบยังได้เข้าไปออกแบบบทเรียนวิทยาศาสตร์​และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ สถาบันการส่งเสริมวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี (สสวท.)​ ช่วยออกแบบกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เช่น STEM ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และได้ร่วมฝึกงานในการทำบทเรียนผ่าน CMU MOOCs "STEM ที่นำไปสู่ชีวิตที่ผาสุก (STEM Education as Learning Transformations in Thailand towards well-being)"  ที่เผยแพร่แล้วใน https://mooc.cmu.ac.th/th/course/1fd94910-92dd-41fb-a5a2-fc7dc9d37b5a

ซึ่งความสนใจของอาจารย์โบก็ไม่ได้มีแค่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เท่านั้น ในด้านอื่น ๆ อ.โบก็มีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพและห้องแสดงภาพอิเล็กทรอนิคส์ (e-gallery) เขียนบล๊อค (blogs) เขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์/สังคม/สิ่งแวดล้อม หรือเขียนบทความนำเสนอในเว็บไซต์

แน่นอนว่าเมื่อมีการทำงาน ก็ย่อมมีผลงานที่อาจารย์โบภาคภูมิใจหรือสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่

  • ได้รับคัดเลือกเป็น Apple Distinguished Educator (ADE) 2019 หรือ นักการศึกษาที่โดดเด่นของแอปเปิล ปี 2019
  • รางวัลข้าราชพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่มาจากความตั้งใจและขยันทำงานของตัวอาจารย์เอง
  • รางวัล Teacher Award in Excellence Teaching คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการ คณะกรรมการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557
  • ได้รับคัดเลือกเป็น Master Teacher วิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอบเพื่อประเมินความรู้ครูทั่วประเทศ ปี 2553 และการได้เข้าร่วมการนำเสนอ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ มหานาค

คุณลักษณะ​ในตัวเองที่ทำให้มีวันนี้ อาจารย์โบกล่าวไว้ว่า เป็นเพราะด้วยพื้นฐานที่เป็น “ครอบครัวครู” ทำให้อาจารย์ได้ซึมซับระบบการศึกษา​ไทยตั้งแต่เด็ก อีกประการก็มาจากนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนชอบเรียนรู้และลงมือทำ เช่น ทำงานวิจัยลงโรงเรียน และทำค่ายต่าง ๆ

 “อนาคตของเราขึ้นอยู่กับวันนี้ที่เราทำ เรื่องเล็ก ๆ ที่เราทำในแต่ละวันมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในวันข้างหน้า เพราะเราไม่สามารถทำงานชิ้นใหญ่ภายในเวลาอันสั้นได้ แต่เราต้องคอยขยันและทำอย่างต่อเนื่อง เหมือนเป็นการวิ่งมาราธอนไปเรื่อย ๆ ยาวนานและต่อเนื่อง​ แต่ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบงานที่ทำ ให้ลองหาข้อดีหรือแง่มุมของงานนั้น ที่จะทำให้เราชอบดู แล้วจะพบว่าเราสามารถสร้างความสุขในงานนั้นได้”

 “ทุกคนมีแง่มุมที่ดีเสมอ ฉะนั้นเรียนรู้บางแง่มุมของตัวอาจารย์เอง และควรเรียนรู้แง่มุมของอาจารย์ท่านอื่น ๆ ด้วย เพื่อนำมาเป็นแนวทางที่หลากหลายในการปรับใช้ในชีวิต” อาจารย์โบกล่าวทิ้งท้าย

น่าประทับใจมากเลยนะคะ สำหรับคำกล่าวส่งท้ายของอาจารย์โบในวันนี้ ดังนั้น เปิดทำเนียบอาจารย์ EDU ก็ขอลาไปก่อน ส่วนอาจารย์ท่านต่อไปจะเป็นใครนั้น อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจอ่าน CURRICULUM VITAE (ประวัติและข้อมูลการทำงาน) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ : https://o365cmu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/priyanut_w_cmu_ac_th/EagZzWbDhDRPuUAlhuAzmk4BMC-aNUItGuS8xHtVA2eqSg?rtime=neEvb2Ww2Eg