คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม {ศึกษาสรวลสันต์ รับขวัญปีฉลู} งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 239 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม {ศึกษาสรวลสันต์ รับขวัญปีฉลู} งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "{ศึกษาสรวลสันต์ รับขวัญปีฉลู" งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ แห่งกิจการงานต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาได้ด้วยดีมาตลอดปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Staff Award ประจำปี พ.ศ. 2563 การแสดงของบุคลากร การจับฉลากของรางวัล และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ลานสนามหญ้าอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผลการคัดเลือกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Staff Award ประจำปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

  • ด้านความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ EDU・CMU Staff Award 2020 in Working Expertise = นายสมบูรณ์ หมื่นศรีธิ
  • ด้านการให้บริการดีเลิศ EDU・CMU Staff Award 2020 in Service Mind = นายโสรัชศิริ ม้าชัย
  • ด้านการสร้างสรรค์งาน EDU・CMU Staff Award 2020 in Working Creativity = นายอินทร ปันทา
  • ด้านความผูกพันองค์กร EDU・CMU Staff Award2020  in Organizational Engagement = นางสาวเสาวคนธ์ แก้วมี
  • ด้านการให้บริการดีเลิศ DEMON・CMU Staff Award 2020 in Service Mind = นายสุกิจ ทองเปี้ย และ นางจุฬาภรณ์ แก้วคำมูล
  • ด้านความผูกพันองค์กร DEMON・CMU Staff Award 2020 in Organizational Engagement = นางสุพิน แก้วบุญมา และ นางสาวปาริชาติ รัตนะ

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1_b9uHDVPZC3tC63PptabObR-kotHwMk1?usp=sharing