ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามประเมินความเครียด Stop Staff Stress อันดับที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 145 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามประเมินความเครียด Stop Staff Stress อันดับที่ 7

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวางแผนและงบประมาณ เข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามประเมินความเครียด Stop Staff Stress อันดับที่ 7 จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สําหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ" (Capacity Building on Health Promotion of Chiang Mai University’s Staff for Moving to Healthy University) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่