คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Education and Travel"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 239 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 1 หัวข้อ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Mr.Charles Christopher Mangum จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Education and Travel” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการรับฟังการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ จากจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และจากวิทยากรรับเชิญชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะฯ ได้เชิญ Dr.Gina Ryan ผู้เชียวชาญด้านดนตรี สำเร็จการศึกษาจาก McGill University ประเทศแคนาดา ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่