คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ {การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้แนวใหม่: Microsoft Products ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์และนักศึกษา}

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 204 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ {การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้แนวใหม่: Microsoft Products ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์และนักศึกษา}

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้แนวใหม่: Microsoft Products ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์และนักศึกษา” โดยมี คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer Success Manager บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง Digital Learning with Microsoft Solutions แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบการนำเสนอ ด้วยโปรแกรมการสร้างและออกแบบสื่อ storytelling ในรูปแบบ Web base ด้วย Microsoft Sway โปรแกรมการสร้างออกแบบสื่อ interactive video (video-base learning) โดยมีการฝึกทักษะการใช้ Advance Microsoft PowerPoint Microsoft Stream และ Microsoft Teams รวมทั้งการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาผ่านเกม Minecraft ที่สามารถนำไปบูรณาการในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่