คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 185 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมมนา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาต่างๆ รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ของคณะฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลสูงสุด และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 200 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตรรองคณบดี และ การบรรยายเรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูจากภาคเรียนที่ 1 สู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563" โดย  อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ผู้ช่วยคณบดี ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แยกย้ายเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน